Novosti

JAVNI NATJEČAJ

STANO-UPRAVA d.o.o.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

Klasa: 021-05/21-50/1

Urbroj: 12345-21-2-S-2

U Splitu, dana 21.09.2021. godine

 

U skladu sa čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 10. Izjave o osnivanju, Skupština trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o., sa sjedištem u Splitu, dana 21. rujna 2021.godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora Trgovačkog društva

STANO-UPRAVA d.o.o.

 

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završenu visoku stručnu spremu – diplomski sveučilišni/stručni studij - pravnog, ekonomskog, građevinskog, ili tehničkog smjera;

2. da ima najmanje deset godina radnog iskustva, od toga najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima;

3. da posjeduje organizacijske sposobnosti;

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati za koje ne postoji:

• sukob interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15, 98/19);

• okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i to:

- da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanje vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske,

- da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana;

• pravomoćno rješenje nadležnog suda o postojanju potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te postojanje pravomoćne presude.

 

Kandidati za direktora Društva moraju biti državljani Republike Hrvatske.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:

• životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. ovog natječaja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika);

• dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu - potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO;

• dokaz da posjeduje organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu (dokaz o obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtjeva rukovodeće i organizacijske sposobnosti – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca da je obavljao takve poslove);

• dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice);

• izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ne stariju od 30 (trideset) dana;

• uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda – ne starije od 6 (šest) mjeseci;

• motivacijsko pismo

 

Direktora Društva imenuje Skupština Društva na četverogodišnje razdoblje.

 

Javni natječaj za izbor direktora Društva bit će objavljen u Slobodnoj Dalmaciji i na mrežnim stranicama Društva www.stano-uprava. hr dana 24. rujna 2021. godine.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od završetka natječaja.

 

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se do 11. listopada 2021. godine do 12:00 sati isključivo na protokol Grada Splita.

 

Prijave dostaviti na: Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za direktora trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o.SPLIT – ne otvarati“.

 

Pravo je Društva da ovaj Javni natječaj poništi u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja Društvo nikome ne odgovara za eventualno prouzročenu štetu.

 

STANO-UPRAVA d.o.o.

Skupština Društva

po punomoći Gradonačelnika Grada Splita

Zamjenik Gradonačelnika

Antonio Kuzmanić