Politika privatnosti

Izjava o zaštiti podataka


Osobni podaci koje STANO-UPRAVA d.o.o. prikuplja i obrađuje

STANO-UPRAVA d.o.o. obrađuje osobne podatke koje dobije izravno od ispitanika (npr. kod sklapanja ugovornog odnosa). U mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje svojih usluga, STANO-UPRAVA d.o.o. obrađuje osobne podatke koje je dobio od trećih osoba (ministarstva, FINA, banke, itd.) ili  prikupio iz javno dostupnih  izvora (npr. sudskog registra, obrtnog registra, tiska, medija, itd.), a koje nije zakonom zabranjeno obrađivati. 
Osobni podatci koje STANO-UPRAVA d.o.o. obrađuje su primjerice ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, kontakt podaci i drugi osobni podaci koje obrađuje radi ispunjenja zakonskih obveza.

Način, svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka
Osobne podatke STANO-UPRAVA d.o.o. prikuplja, obrađuje i pohranjuje isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje svoje djelatnosti i temelji na zakonskoj osnovi, ugovornoj obvezi, legitimnom interesu ili privole.
Konkretna svrha i načini obrade osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg se isti prikupljaju. STANO-UPRAVA d.o.o. štiti privatnost i osobne podatke obrađuje pošteno, transparentno i zakonito, a obrada je ograničena samo na one osobne podatke koji su mu nužni i za svrhu za koju su prikupljeni u sklopu njegovih poslovnih aktivnosti.
Pravni temelj obrade osobnih podataka od strane STANO-UPRAVE d.o.o. Split su izvršavanje svojih zakonskih obveza, ugovornih obveza, legitimnih interesa (vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara, itd.) i privole (ukoliko je ista nužna za obradu osobnih podataka ispitanika).
STANO-UPRAVA d.o.o. ne radi automatsko donošenje odluka i/ili profiliranje podataka ispitanika.

Vrijeme čuvanja osobnih podataka
Osobne podatke STANO-UPRAVA d.o.o. obrađuje dok se ne ispuni svrha njihove obrade, odnosno  dok je to potrebno za izvršenje njegovih zakonskih i ugovornih obveza. Nakon toga, isti se više ne koriste, te ostaju u sustavu pohrane i čuvaju se sukladno rokovima propisanim zakonom ili drugim propisom i/ili propisom o čuvanju arhivskog gradiva.
U slučaju pokretanja sudskih i drugih postupaka, osobni podatci se čuvaju sve do konačnog dovršetka istih u skladu s važećim propisima. 
Privole koje su dane vrijedi do opoziva, te ih ispitanici mogu opozvati u bilo kojem trenutku sukladno postupku povlačenja privole.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Sigurnost osobnih podataka
Prikupljeni osobni podaci obrađuju se uz obveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bi se spriječila svaka nezakonita ili neovlaštena obrada podataka. STANO-UPRAVA d.o.o. kontinuirano educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti osobnih podataka.
Osobni podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada postoji propisana obveza duljeg pohranjivanja osobnih podataka, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju legitimni interesi STANO-UPRAVE d.o.o. (radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva, itd.). Pristup osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe STANO-UPRAVE d.o.o. i partnera koji mu pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Primatelji osobnih podataka
STANO-UPRAVA d.o.o. se obvezuje čuvati osobne podatke i u pravilu ih ne priopćava odnosno ne čini dostupnima trećim osobama bez posebnog odobrenja ispitanika, osim pružateljima usluga koje angažira kao izvršitelje obrade, nadležnim tijelima/institucijama u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (npr. nadležne uprave ili inspekcije, MUP, banke, i sl.), kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima te kada je STANO-UPRAVA d.o.o. zakonski dužna dostavljati te podatke, kada je to potrebno radi izvršenja ugovorne obveze te kada je STANO-UPRAVA d.o.o. zakonski dužna dostavljati te podatke.

Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka
Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća:

 • pravo na pristup podacima koji se odnose na Vas (pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih).
 • pravo na informaciju o obradi Vaših osobnih podataka (o kategoriji osobnih podataka, svrsi obrade, primateljima kojima se podatci dostavljaju, razdoblju pohrane, itd.)
 • pravo na prenosivost podataka (ukoliko je moguće udovoljiti).
 • pravo na povlačenje privole ako je ista dana.
 • pravo na ispravak i/ili promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni, STANO-UPRAVI d.o.o. kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije, šaljete zahtjev u kojem je potrebno navesti što konkretno od Vaših podataka nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti, a u prilogu dostavljate potrebnu dokumentaciju kojom potkrepljujete svoje navode.
 • pravo na brisanje (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka), ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
  • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju smo ih prikupili ili obradili;
  • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji, a pritom ne postoji druga pravna osnova za obradu;
  • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka;
  • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
  • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe STANO-UPRAVA d.o.o. kao voditelj obrade.

Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se kada je obrada nužna radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe STANO-UPRAVA d.o.o., radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično.

 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka (npr. kada prigovarate točnosti osobnih podatka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju, ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka).
 • pravo na podnošenje prigovora 
  Ukoliko ispitanici smatraju da je STANO-UPRAVA d.o.o. prilikom obrade njihovih osobnih podataka prekršio propise Unije ili nacionalne propise o zaštiti podataka, mogu se obratiti STANO-UPRAVI d.o.o. kako bi razjasnili eventualna pitanja. 

Osim toga, ispitanici u svakom trenutku imaju pravo na pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP, www.azop.hr), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, email: azop@azop.hr,  vezano uz obradu i zaštitu svojih osobnih podataka.


Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od naprijed navedenih prava, ili imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, kontaktirajte nas putem slanja pošte na adresu Službenika za zaštitu podataka:

STANO-UPRAVA d.o.o.
n. p. Službenik za zaštitu osobnih podataka
Mike Tripala 6/III
21000 Split

ili na e-mail:
szop@stano-uprava.hr

Po zahtjevima za ostvarenje prava ispitanika STANO-UPRAVA d.o.o. će odgovoriti sukladno rokovima i ovlaštenjima propisanim Uredbom ili internim aktima. 
U slučaju dvojbe, od ispitanika se mogu zatražiti dodatne informacije radi provjere identiteta, a radi zaštite prava ispitanika i privatne sfere. 

Zaštita osobnih podataka
U slučaju da, usprkos svim poduzetim sigurnosnim mjerama, povjerljivost ili dostupnost Vaših osobnih podataka bude na neki način ugrožena, odmah ćemo obavijestiti Vas kao ispitanika i/ili nadležno nadzorno tijelo, u skladu s primjenjivim propisima Unije i nacionalnim propisima.