Organizacijska struktura

Uprava društva

Direktor: Ivan Visković, dipl.ing.građ.

Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova

Za pitanja upravljanja, koja u bilo kojem dijelu zahtijevaju pravnu obradu, ali i pravnu pomoć suvlasnicima i ostalim službama, osigurana je pravodobna i stručna pomoć. Kroz suradnju s drugim odjelima tvrtke pronalaze se rješenja koja omogućuju podizanje kvalitete usluga koje pružamo suvlasnicima u zgradama pod našim upravljanjem, kao i drugim subjektima.

U Sektoru općih, pravnih i kadrovskih poslova obavljaju se slijedeći poslovi:

 • U poslovima vezanim za upravljanje zgradama, zastupa suvlasnike zgrada pred javnim bilježnicima, sudovima, inspekcijama i drugim tijelima vlasti,
 • Pokreću se postupci ovrhe pred javnim bilježnicima radi naplate dugovanja na ime sredstava zajedničke pričuve te režijskih troškova zgrade,
 • Evidentiraju se promjene vlasništva stambenih i poslovnih prostora
 • Podnošenje prijava inspekcijama i policiji,
 • Pokretanje postupka radi uplanjenja zgrade, etažiranja, te utvrđivanja zemljišta nužnog za redovitu uporabu zgrade i sl.,
 • Zastupanje tvrtke u svim postupcima u kojima je ista aktivna ili pasivna stranka.
 • Odgovaranje na dopise i rješavanje zahtjeva predstavnika suvlasnika, suvlasnika i drugih fizičkih i pravnih osoba te državnih tijela primljenih putem protokola, poštom, faksom i putem elektroničke pošte,
 • Davanje pravnih savjeta u svezi s upravljanjem i odgovaranje na upite predstavnika suvlasnika, suvlasnika, usmeno, pismeno, ili putem telefona,
 • Sudjelovanje na skupovima suvlasnika, po potrebi
 • Uspješno vođenje postupaka na općinskim, županijskim, prekršajnim i trgovačkim sudovima te Vrhovnom, Visokom trgovačkom, Upravnom i Ustavnom sudu
 • Praćenje sudske prakse, stručne literature i sudjelovanje na stručnim seminarima i savjetovanjima radi usavršavanja i stjecanja znanja, ocjenjivanja vlastitog rada i predlaganja poboljšica u procesima rada, sve u svrhu povećanja kvalitete poslova i ostvarivanja planskih ciljeva sektora i tvrtke u cjelini.

Sektorom općih, pravnih i kadrovskih poslova rukovodi i obavljanje procesa u okviru sektora nadzire voditelj istog.

Kontaktirajte nas:

Silvana Vučković,, mag. iur., Voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova
021/340-326

 

Sektor tehničkih poslova

Referenti tehničke službe, od kojih svaki brine o određenim zgradama, vode računa o izvršavanju slijedećih poslova:

 • redovno održavanje zgrada – vrši pregled zgrada i izrađuje Godišnji plan održavanja, u suradnji sa predstavnikom suvlasnika
 • utvrđuje opseg i nivo intervencija, te predlaže rješenja,
 • obavlja nadzor nad izvođenjem radova na održavanoj zgradi,
 • zaprima dojave predstavnika suvlasnika te ih prosljeđuje nadležnom voditelju sektora ili referentima, a u njihovoj odsutnosti iznimno organizira hitne popravke.

Voditelj tehničke službe:

Josip Katić, dipl.ing.građ.
021/340-294

Financijsko-računovodstveni sektor

U Financijsko-računovodstvenom sektoru obavlja se evidentiranje i knjiženje svih poslovnih promjena na stambeno-poslovnim zgradama i obavljanje kompletnog platnog prometa za potrebe zgrada sukladno zahtjevima.

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima:

 • vodi se knjigovodstvo stambenih zgrada i obračun prihoda i rashoda;
 • vrši se knjiženje ostalih troškova i prihoda stambenih zgrada kojima one raspolažu (na primjer prihod od postavljenih reklama, prihod po osnovi refundacija troškova, postupaka prisilne naplate, kamata na zakašnjela plaćanja pričuve);
 • vrše se sve pripreme oko otvaranja posebnog žiro-računa zgrade, ukoliko to suvlasnici žele;
 • izvještavaju se predstavnici suvlasnika o stanju na računu zgrade, a jednom godišnje dostavljaju se svim suvlasnicima izvješća o poslovanju zgrade temeljem zakonske obveze (čl. 379. st.1. podst.7. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima);
 • priprema se dokumentacija za podizanje kredita  u slučaju kad zgradi nedostaje raspoloživog novca za uređenje i popravke zajedničkih dijelova zgrade te pruža sva ostala logistička podrška oko naplate i uredne otplate kreditnih anuiteta. Pri tom se suvlasnicima u suradnji sa OTP bankom nude najpovoljniji krediti na tržištu.
 • omogućava se uvid u trenutno stanje zgrade svim suvlasnicima te uvid u stanje njihovog osobnog računa (stanja duga i/ili pretplate);
 • jednom do dva puta godišnje obaviještavaju se svi dužnici o nepodmirenim obvezama zakonske pričuve radi poboljšanja naplate, usuglašavanja duga te izbjegavanja nepotrebnih troškova prisilne naplate ukoliko se odazovu i podmire svoja dugovanja;
 • obavlja se obračun naknade ovlaštenim predstavnicima, kao i čistačicama ako se isplata obavlja iz sredstava zajedničke pričuve;
 • prate se i poštuju svi propisi iz područja upraviteljske djelatnosti, kako bi se štiteći zakonitost rada i upravljanja štitio interes suvlasnika stambenih zgrada;
 • obavljaju se svi financijski i računovodstveni poslovi za upravitelja, kao pravnu osobu u vlasništvu Grada Splita.

Voditelj Financijsko-računovodstvenog sektora:

Nataša Đipalo, dipl. oec.
021/340-322

Demo content

Click the pencil-icon to edit content. This is just a demo-text with Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet gravida magna. Proin in porttitor ante. Vestibulum varius pretium libero nec maximus. Nulla ac nulla purus.

Phasellus condimentum vehicula felis, quis porttitor enim aliquet in. Praesent consequat neque eget nisl dictum malesuada. Nam id efficitur arcu. Donec id mauris viverra nibh volutpat dapibus. Vivamus molestie sem urna, commodo laoreet nisl fermentum rutrum. Vivamus maximus, est ac gravida mattis, lacus orci gravida ipsum, non viverra leo ligula iaculis libero.